Về chúng tôi

Đối tác Columbia là một cộng đồng các nhà lãnh đạo Kitô hữu muốn biến đổi năng lực của những người theo Đấng Christ trong các nhà thờ, các giáo phái, các tập đoàn và các trường học để theo đuổi và duy trì sứ vụ quan trọng căn bản của Chúa Kitô.

Chúng tôi cung cấp huấn luyện, tư vấn, nói chuyện, trình bày về hội thảo / kinh nghiệm học tập, lập kế hoạch trong tương lai, xuất bản phẩm, mạng lưới và môi giới kiến ​​thức và dịch vụ. Chúng tôi tìm cách phát triển năng lực của các nhà lãnh đạo và các tổ chức để học hỏi, thay đổi và chuyển đổi.

Câu chuyện của chúng ta
Quan hệ đối tác Columbia bắt đầu hợp tác với nhau vào năm 2005, khi mười một người đàn ông và phụ nữ kết hợp các nỗ lực của họ để phục vụ Chúa Kitô và nhà thờ của mình tốt hơn. Quan hệ đối tác sớm phát triển vượt ra ngoài các đối tác sáng lập và ngày nay bao gồm gần ba mươi Bộ Associates. TCP đem lại cho bạn và nhà thờ những điểm mạnh, kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm đa dạng của các Bộ Đối tác và Bộ của chúng tôi. Câu chuyện của chúng tôi là giúp bạn sống trong câu chuyện của Thiên Chúa.

Mục đích của chúng tôi:
Chuyển đổi Giáo hội cho Bộ Chính trị
Đối tác Columbia là một cộng đồng các nhà lãnh đạo Kitô hữu muốn biến đổi năng lực của nhà thờ Tin Lành ở Bắc Mỹ để theo đuổi và duy trì sứ vụ quan trọng căn bản của Chúa Kitô.

Trọng tâm của chúng tôi:
Chủ yếu phục vụ các giáo đoàn, giáo phái, các cơ sở giáo dục, các chương trình phát triển lãnh đạo, và các tổ chức song song, Quan hệ đối tác cũng tìm cách kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để tìm kiếm trọng tâm tinh thần Kitô làm trung tâm.

Dịch vụ của chúng tôi:
Chúng tôi cung cấp huấn luyện, tư vấn, nói chuyện, trình bày về hội thảo / kinh nghiệm học tập, lập kế hoạch trong tương lai, xuất bản phẩm, mạng lưới và môi giới kiến ​​thức và dịch vụ.

Cam kết của chúng tôi:
Giữ nhau và các nhà cung cấp dịch vụ được ưu tiên theo tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và hoạt động, các thành viên của Đối tác tôn trọng phong cách đặc biệt và thần học của mỗi hiệp thông Kitô hữu phục vụ. Thay vì thúc đẩy sự phụ thuộc, chúng tôi cố gắng phát triển năng lực của các nhà lãnh đạo và các tổ chức để học hỏi, thay đổi và chuyển đổi.